Voorwaarden

Dank u wel dat u gebruik wilt maken van de diensten van BELEVEN is Leven.

De volgende voorwaarden zijn op de dienstverlening van toepassing.

Bedrijfsomschrijving
Beleven is Leven richt zich op individuele begeleiding, uitstapjes en coaching van senioren en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 77970187

Wijze van dienstverlening

 • De cliënt verstrekt Beleven is Leven informatie en medewerking die Beleven is Leven nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening middels intakegesprek dan wel telefonisch.
 • Als een afspraak minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal deze niet in rekening gebracht worden. Wordt de afspraak later afgezegd dan wordt uurtarief in rekening gebracht.
 • Het is niet toegestaan om Beleven is Leven te machtigen voor geldzaken en/of de bank-/giropas van de cliënt te laten gebruiken.
 • De medewerker van Beleven is Leven:
  • Heeft een geldig rijbewijs
  • Het motorvoertuig is verzekerd
  • Het motorvoertuig heeft een inzittende verzekering

Privacy

 • Ik ben in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Vanzelfsprekend wordt geheimhouding betracht ten aanzien van alle informatie die u of uw mantelzorger verstrekt, behalve indien wij anders afspreken.
 • Beleven is Leven kan met client naar geneeskundige handelingen of bij een gesprek met een zorgverlener aanwezig zijn dan is dit op verzoek van client of diens vertegenwoordiger. Terugkoppeling kan desgevraagd plaatsvinden aan client dan wel diens vertegenwoordiger, uiteraard met toestemming van client.

Overmacht

 • Beleven is Leven kan de gevraagde dienst leveren voor zover er geen sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zodanig is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Beleven is Leven kan worden gevraagd.
 • Indien Beleven is Leven door overmacht de overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, heeft Beleven is Leven het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat de cliënt Beleven is Leven kan aanspreken op een schadevergoeding.

Tarieven

 • Wanneer het tarief, van een dienst, verhoogd wordt zal de client daarvan op de hoogte gebracht worden.
 • Aan verschrijvingen betreffende tarieven of andere voorwaarden in publicaties van Beleven is Leven kunnen door de cliënt geen rechten worden ontleend.
 • Het is ook mogelijk de diensten uit WMO en WLZ te bekostigen.
 • Bij gebruik van diensten buiten 8.00 en 18.00 uur, weekenden en of feestdagen dan gelden aangepaste tarieven.

Betaling en niet-nakoming

 • Facturen worden binnen 7 dagen na het leveren van de dienst c.q. na het verstrijken van een overeengekomen periode aan de cliënt verzonden. Maakt u een langere periode gebruik van onze diensten dan zal maandelijkse facturatie plaatsvinden.
 • Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer NL15RABO0355708485 t.n.v. Beleven is Leven.
 • Alle kosten, waaronder kilometervergoeding als we er samen op uit gaan met de auto, entree, koffie e.d. zijn voor rekening van de cliënt.

Opzegging

 • Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de diensten van Beleven is Leven is er een opzegtermijn van minimaal een week, met uitzondering van ziekte, ziekenhuisopname of overlijden.
 • Beleven is Leven kan de tussen haar en de cliënt gesloten overeenkomst opzeggen indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of indien er sprake is van onbehoorlijk gedrag door cliënt.

Aansprakelijkheid

 • Beleven is Leven heeft een aansprakelijkheidsverzekering, mocht er onverhoopt iets mis gaan dan graag dit binnen 1 week melden aan mij, zodat ik hierop actie kan ondernemen.
 • Uiteraard sta ik open voor feedback en opmerkingen/verzoeken van u of uw mantelzorger en hecht ik waarde aan een open communicatie op dit gebied. U kunt daarvoor contact opnemen via telefoon 06-23 18 55 08 of email info@beleven-is-leven.nl